0

Γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της υπηρεσίας μας με αντικείμενο την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας και την προστασία των ιχθυαποθεμάτων, την 23-06-2022 και περί ώρα 15:00, διενεργήθηκε αλιευτική επιθεώρηση επί επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους στο αλιευτικό καταφύγιο Μαυρολίμνης κόλπου Αλκυονίδων εκ της οποίας προέκυψαν τα κάτωθι:
α) Επί του α/κ-π/κ σκάφους δεν επέβαινε ο ιδιοκτήτης πάρα μονό τρεις (οξ) ανασφάλιστοι αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας-Αιγύπτου και Πακιστάν αντίστοιχα.
β) Το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με ειδική άδεια αλιείας τόνου (θυννυς θυννυς, bφτ).
γ) Οι ανωτέρω αλλοδαποί είχαν αλιεύσει δυο (02) άτομα τόνου (θυννυς θυννυς, bφτ) χωρίς να κατέχουν τις προβλεπόμενες άδειες κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί έκδοσης ειδικής άδειας αλιείας για την αλιεία τόνου από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη αφενός και αφετέρου σε περίοδο κατά την οποία είχε διακοπεί η αλιεία τους είδους λόγω εξάντλησης της ελληνικής ποσόστωσης.
δ) Ο κυβερνήτης-χείριστης του σκάφους δεν κατείχε το προβλεπόμενο για την διακυβέρνηση του αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας.
ε) Δυο εκ των τριών προαναφερθέντων αλλοδαπών δεν κατείχαν ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας υπηρεσία μας προέβη στην κατάσχεση των αλιευμάτων και των μη επιτρεπομένων αλιευτικών εργαλείων και μέσων κινήθηκε η διαδικασία προς επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων.

You may also like

Comments

Leave a reply

More in LIFE