0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των μικροπλαστικών που απελευθερώνονται ακούσια στο περιβάλλον, για παράδειγμα από τη φθορά των ελαστικών. Μια ερευνητική έκθεση σχετικά με τα μέσα πολιτικής που στοχεύουν στα ελαστικά και τους δρόμους από το Σουηδικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας Οδών και Μεταφορών μπορεί να αποτελέσει σημαντική συνεισφορά.

Τα μικροπλαστικά από τη φθορά των ελαστικών και των οδοστρωμάτων αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές παγκόσμιας μικροπλαστικής ρύπανσης. Στη Σουηδία, μόνο η φθορά των ελαστικών εκτιμάται ότι προκαλεί περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής μικροπλαστικής ρύπανσης και ανέρχεται σε περίπου 1,3 εκατομμύρια τόνους σωματιδίων φθοράς ελαστικών στην ΕΕ. Το Σουηδικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας Οδών και Μεταφορών (VTI) παρήγαγε την πιο εκτεταμένη χαρτογράφηση μέχρι σήμερα σχετικά με τις πιθανές πολιτικές μέσων και μέτρων κατά των μικροπλαστικών από τη φθορά των ελαστικών και των δρόμων.

Παραδείγματα τριών τρόπων για τη μείωση της εκπομπής μικροπλαστικών σωματιδίων από την οδική κυκλοφορία είναι η ανάπτυξη ελαστικών που αντέχουν καλύτερα στη φθορά, ο έλεγχος της σωστής πίεσης του αέρα στα ελαστικά και ο τακτικός έλεγχος των ρυθμίσεων των τροχών ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τροχοί κινούνται παράλληλα μεταξύ τους. Γνωρίζουμε από άλλες μελέτες ότι η έκταση της φθοράς των ελαστικών μπορεί να διαφέρει πολύ μεταξύ διαφορετικών ελαστικών”, λέει ο Mikael Johannesson, ερευνητής διευθυντής στο VTI και ένας από τους συγγραφείς.

Η αύξηση της οδικής κυκλοφορίας σημαίνει αυξημένες εκπομπές ελαστικών και οδικών σωματιδίων φθοράς. Η μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους δεν λύνει τα προβλήματα με τις εκπομπές μικροπλαστικών.

“Ο περιορισμός της οδικής κυκλοφορίας, για παράδειγμα με φόρους και τέλη, και η χρήση τεχνικών EcoDriving, για παράδειγμα αποφεύγοντας την έντονη επιτάχυνση, θα μειώσει τη ρύπανση από μικροπλαστικά. Αυτό θα επιφέρει επίσης θετικά αποτελέσματα όπως η μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, η μείωση του θορύβου και η μείωση των επιπτώσεις στο κλίμα”, συνεχίζει ο Mikael Johannesson.

Στόχος της ερευνητικής έκθεσης είναι να προσδιορίσει τις πιθανές πολιτικές και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τη μικροπλαστική ρύπανση των περιβάλλοντος η οποία προκαλείται από τη φθορά των ελαστικών και των δρόμων, και να αξιολογήσει ποια μέτρα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα για διεξοδική διερεύνηση ή τη συγκέντρωση πληροφοριών. Η έκθεση καλύπτει την πολιτική πιθανών μέτρων που μπορούν να μειώνουν τις εκπομπές, την εξάπλωση και τις επιπτώσεις των μικροπλαστικών σωματιδίων από ελαστικά και οδικές διαγραμμίσεις στο περιβάλλον, καθώς και εκείνα που συμβάλλουν στην αύξηση της γνώσης στον τομέα.

Οι ερευνητές περιέγραψαν 58 πιθανά μέτρα πολιτικής. Για τα περισσότερα από αυτά, απαιτούνται περισσότερες γνώσεις πριν από την υλοποίηση τους ώστε να εφαρμοστούν. Ωστόσο, 20 από αυτά έχουν εκτιμηθεί ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τους δόθηκε υψηλή προτεραιότητα για περαιτέρω διερεύνηση.

Η έκθεση επικεντρώνεται στα μέσα πολιτικής που θα συμβάλλουν στη μείωση της παραγωγής και των εκπομπών σωματιδίων φθοράς ελαστικών. Ωστόσο, συμπεριέλαβε και άλλες πτυχές, όπως η φθορά της οδικής σήμανσης. Η έντονη εστίαση στα ελαστικά υποκινείται από το γεγονός ότι η φθορά των ελαστικών είναι κατά μακράν η μεγαλύτερη πηγή μικροπλαστικών από την οδική κυκλοφορία και ότι είναι γενικά πιο αποτελεσματική η ανάληψη δράσης στην πηγή.

“Αλλάζοντας τη συμπεριφορά μας, μπορούμε όλοι να μειώσουμε τη ρύπανση από μικροπλαστικά. Αλλά η εθελοντική βοήθεια δύσκολα θα είναι επαρκή- τα μέσα πολιτικής θα απαιτούνται επίσης σε διαφορετικά επίπεδα, και όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ”, λέει ο Mikael Johannesson.

Ρύπανση από μικροπλαστικά – μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεών της στο περιβάλλον

Η ανεπαρκής γνώση σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των κινδύνων από μικροπλαστικών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, και ως εκ τούτου δεν ούτε η ανάγκη ανάληψης δράσης. Ένα σημαντικό μέρος της πολιτικής μέσων αφορά, επομένως, την προώθηση της έρευνας που αυξάνει τις γνώσεις μας. Προτείνονται κυρίως αυτά τα μέσα πολιτικής επί του παρόντος. Ωστόσο, οι ερευνητές θεωρούν επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για προληπτικής δράση και αναφέρουν τρεις λόγους γι’ αυτό:

  1. Εκπομπές που προκαλούνται από τη φθορά των ελαστικών και των δρόμων είναι μεγάλες και αυξάνονται-
  2. Είναι πιθανό ότι τα σωματίδια έχουν χαμηλή αποικοδομησιμότητα και συσσωρεύονται στο περιβάλλον και
  3. Τα ίδια τα σωματίδια και οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτά ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους οργανισμούς.

Η ανάγκη για μέτρων για την καταπολέμηση των μικροπλαστικών έχει διατυπωθεί, μεταξύ άλλων, από, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι επίσης σύμφωνο με με την αρχή της προφύλαξης. Η έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο πολυετούς σουηδικής κυβερνητικής επιτροπής για τα μικροπλαστικά από την οδική κυκλοφορία. Πιθανά μέσα πολιτικής και μέτρα κατά των μικροπλαστικών από ελαστικά και οδική φθορά: χαρτογράφηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

You may also like

Comments

Leave a reply

More in LIFE