0

Σας ενημερώνουμε ότι οι αγώνες πρωταθλημάτων Α΄ Κατηγορίας Β΄ Κατηγορίας και Κυπέλλου αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.

Η αναβολή αυτή γίνεται μετά από το 15.9.2022 έγγραφο της Περιφέρειας Κορινθίας ότι δεν μας εκδίδει τις άδειες διεξαγωγής αγώνων για τα προγράμματα που της έχουμε κοινοποιήσει λόγω της υπ΄αριθμ. 435525/13.9.2022 εγκυκλίου της Γ.Γ.Α. που ενημερώνει τις περιφέρειες να μην προχωρήσουν στην έκδοση άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων εάν όλα τα Σωματεία δεν είναι πλήρως εγγεγραμμένα στο μητρώο Αθλητικών Σωματείων ή δεν έχουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του
άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. Ν.4809/2021,
ΦΕΚ Α102/19.06.2021 αθλητικό σωματείο νοείται αυτό που έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ. Συγκεκριμένα, «Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α148)».

Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την οικεία
Περιφέρεια, προκειμένου αυτή να χορηγηθεί από τις υπηρεσίες σας, θα πρέπει να ελέγχεται η
αθλητική αναγνώριση και η εγγραφή του αιτούντος σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο
αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148), όπως ορίζεται στον αθλητικό
νόμο.Συνεπώς σε αθλητικό σωματείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορεί να
χορηγηθεί άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης.

Ο έλεγχος διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
(https://gga.gov.gr/), όπου επιλέγεται η καρτέλα ΜΗΤΡΩΟ (https://gga.gov.gr/mitroo) και
ακολούθως η επιλογή «ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ στο Μητρώο Αθλητικών
Σωματείων της Γ.Γ.Α.». Με την εισαγωγή στην συγκεκριμένη λίστα, εμφανίζεται πλατφόρμα,
όπου ο χρήστης με την εισαγωγή της επωνυμίας του σωματείου ή του τετραψήφιου κωδικού
αναγνώρισης του σωματείου και με την βοήθεια σχετικών φίλτρων, δύναται να εξακριβώσει εάν
το σωματείο που αιτείται άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, βρίσκεται στα
εγγεγραμμένα σωματεία της ΓΓΑ.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 του ν.2725/1999, όπως ισχύει
«4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών
σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση
και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του
ν. 4714/2020 (Α ́ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε
εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου.»

Β) σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του ν.4735/2020, όπως ισχύει, «2. Αθλητικό σωματείο που
δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121) και δεν έχει
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α ́
148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α ́ και β ́
βαθμού.»

Συνεπώς σε σωματείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορεί να παραχωρηθεί
αθλητική εγκατάσταση που ανήκει ή εποπτεύεται από Γ.Γ.Α., νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ α’ & β ́ βαθμού.

Γ) σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.2 του ν.4726/2020 «Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την
ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του
χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου (5.9.2022), δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις
αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και επιπλέον
διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή
ομοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω
ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023.»

Δ) Μοναδική εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελούν τα σωματεία εκείνα που υπάγονται στην
διάταξη των §1Α και §5 του άρθρου 8 του Ν.2725/99 όπως ισχύει. « 1Α Κατά τα πρώτα δύο (2)
έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην
αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων
και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς
να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο
εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος. Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την
εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται
αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να
συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.»
«5.Με την επιφύλαξη της παρ.1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο,
νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί
στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν.4714/2022(Α’148).»

Συνεπώς για τα σωματεία της ανωτέρω παραγράφου δεν απαιτείται η εγγραφή τους στο
ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων προκειμένου α) να συμμετέχουν σε αθλητικές
διοργανώσεις όπως αυτές αναφέρονται στην §1Α του άρθρου 8 του Ν.2725/99 όπως ισχύει, και
β) προκειμένου να χρησιμοποιούν αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν ή εποπτεύονται από
την Γ.Γ.Α., νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις
των ΟΤΑ α’ & β ́ βαθμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • Περιφέρεια Κρήτης
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • ( με την υποχρέωση ενημέρωσης όλων των περιφερειακών ενοτήτων καθώς και ΟΤΑ Α’ βαθμού της αρμοδιότητας τους )

You may also like

Comments

Leave a reply