0

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληγε την Τετάρτη 15 Ιουνίου, με την παράταση να δίνει περιθώριο πέντε ημερών στους ενδιαφερόμενους για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι από εφέτος η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων γίνεται ψηφιακά.  

 Σύμφωνα με την απόφαση το Πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

α) Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,
β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων,
γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του Προγράμματος.

Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα.

  1. Μέτρα:

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση – αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:

  1. εκρίζωση,
  2. προετοιμασία εδάφους,

iii. αναφύτευση (Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 τουκανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013).

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει:

  1. προετοιμασία εδάφους,
  2. φύτευση.

γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων),
δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

  1. υποστύλωση
  2. κατασκευή αναβαθμίδων

Το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η ανα- φύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της στήριξης του Προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για τα μέτρα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας, μπορούν να είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδή- ποτε χώρα της Ε.Ε. ή/και διαθέτουν άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117, η ισχύς των αδειών αναφύτευσης, που έχουν προέλθει από προηγούμενη εκρίζωση οι οποίες χορηγήθηκαν μετά την έκδοση αυτού, καθορίζεται σε έξι (6) έτη, όταν πρόκειται να φυτευτούν στο ίδιο αγροτεμάχιο ή στα ίδια αγροτεμάχια όπου πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση.

Υποβολή αίτησης ένταξης

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, από τη 18η Μαΐου έως τη 20η Ιουνίου μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) για ένταξη στο Πρόγραμμα.

Οικονομική ενίσχυση:

  • Για περιφέρειες λιγότερο ανεπτυγμένες

α. Εκρίζωση -αναφύτευση 1.455 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 1.260 για λοιπές περιοχές.
β. Φύτευση αμπελώνων 745 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 620 για λοιπές περιοχές.
γ. Επανεμβολιασμός 680 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 680 για λοιπές περιοχές.
δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 390 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 360 για λοιπές περιοχές.

  • Περιφέρειες Αττικής και Βορείου Αιγαίου

α. Εκρίζωση -αναφύτευση 1.175 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 1.020 για λοιπές περιοχές.
β. Φύτευση αμπελώνων 515 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 390 για λοιπές περιοχές.
γ. Επανεμβολιασμός 635 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 610 για λοιπές περιοχές.
δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 260 ευρώ ανά στρέμμα για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 240 για λοιπές περιοχές.

πηγή: agronews

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ