0

Εν τω µεταξύ, οι αρµόδιες αρχές δηµοσίευσαν έναν κατάλογο διευκρινίσεων για το πρόγραµµα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν όσα αφορούν τη δραστηριότητα στον τοµέα της ελιάς και του ελαιολάδου.

Συγκεκριµένα διευκρινίζεται:

Το βυτίο για µεταφορά λαδιού ανήκει στην κατηγορία των οχηµάτων για οδικές µεταφορές αγαθών και προϊόντων και συνεπώς δύναται να ενισχυθεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 4δ) «Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων (ΓΑΚ, άρθρο 36 του τµήµατος 7)» της παραγράφου 3.7 «Επιλέξιµες δαπάνες».

Ένας επενδυτής που έχει ένα ελαιοτριβείο για πολλά χρόνια και πρόσφατα έκανε έναρξη για λειτουργία υποκαταστήµατος, µπορεί να κάνει επένδυση στο συγκεκριµένο υποκατάστηµα.

∆εν είναι επιλέξιµη δαπάνη η ίδρυση ελαιοτριβείου. Επιλέξιµη δαπάνη είναι ο εκσυγχρονισµός, αναβάθµισή του κ.λπ..

Πρόκειται να υποβληθεί αίτηση από εταιρεία παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς για νέα µονάδα/δραστηριότητα της επιχείρησης (αρχική επένδυση), για παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου και παραγωγή και κατεργασία ελαιοπυρήνα. Πώς καλύπτεται η προϋπόθεση της συµβολαιακής γεωργίας; Θα γίνουν δεκτά τα συµβόλαια µε τα ελαιοτριβεία που θα παρέχουν την πρώτη ύλη;

Απάντηση: Οι διατάξεις ορίζουν ότι ένας δικαιούχος προκειµένου να κριθεί επιλέξιµος θα πρέπει να εκπληρώνει την προϋπόθεση του 40% µε 3ετή συµβόλαια ή µε καθετοποίηση. Ειδικότερα, τα συµβόλαια συνάπτονται µεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και των παραγωγών του γεωργικού προϊόντος που χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη.

Εξαίρεση αποτελούν συµβόλαια που συνάπτονται µεταξύ του δικαιούχου και φορέων όπως Οµάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισµοί των οποίων η πλειοψηφία των µετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισµούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις», τα οποία είναι αποδεκτά.

πηγή: agronews

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΕΛΛΑΔΑ