0

Επιστρεπτέα προκαταβολή θα δοθεί στους αγρότες όπως μας ενημέρωσε ο Βολιώτης Γενικός Γραμματέας του ΥΠΟΟΙΚ Χρήστος Τριαντόπουλος.Αφορά αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό,ενώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον Ιανό,δεν απαιτείται να υπάρχει μείωση τζίρου,όπως ισχύει και για τις επιχειρήσεις.Θυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή ξεκίνησαν από την Παρασκευή και προβλεπεται ότι το 50% του ποσου δεν θα επιστραφεί.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020,δεκτές οι αιτήσεις στο σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα,χρονικό περιθώριο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου έχουν αυτοαπασχολούμενοι,επιχειρήσεις αλλά και αγρότες μετά από τροποποίηση της τελευταίας στιγμής,για να υποβάλλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα MyBusinessSupport,προκειμένου να λάβουν οικονομική ενίσχυση μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 4.Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση,το 50% των ποσών που θα λάβουν οι δικαιούχοι δεν θα επιστραφεί στο κράτος,ενώ τα ποσά της ενίσχυσης είναι ακατάσχετα,αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με οφειλές.

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΑγροΤύπο η κα Κατερίνα Κουσουνή,φοροτεχνικός από την Κατοχή Μεσολογγίου,δικαίωμα να λάβουν επιστρεπτέα προκαταβολή (επιστρέφονται τα συγκεκριμένα χρήματα) είχε γίνει αρχικά γνωστό ότι έχουν μόνον παραγωγοί λαϊκών και αλιείς,όχι όμως και οι αγρότες που παράγουν πρωτογενώς αγροτικά προϊόντα.Ωστόσο με βαση την ΓΔΟΥ 2812020,όπως τροποποιήθηκε με την ΓΔΟΥ 282/17-11-2020 έχουν δυνατότητα και οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστως να καταθέσουν αίτηση για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4.Δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής πέραν των άλλων είναι και ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής,συμπεριλαμβανομένων των ατομικών (άρα και ορισμένες κατηγορίες αγροτών).

Τα κριτήρια ένταξης

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,λειτουργούν νομίμως,έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 6.

β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ,εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν,ως εξής:

αα) μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018,

ββ) μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Αυγούστου 2020.

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ΄ όλη την περίοδο αυτή.

δ) Δεν έχει ανασταλεί,μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας,η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015 απόφαση,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος),όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους,

στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α΄ 137).

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής ενίσχυσης

1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

2. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς,όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

3. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.

4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος,το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται,αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις,εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

5. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης,στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ,στην επιλογή «myTAXISNet/ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».

6. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού,σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.

7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.

8. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020,βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020,βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31 Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020.Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό.Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020,κατά περίπτωση,εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

πηγή: lesvosnews

You may also like

Comments

Leave a reply