Συμμετοχή του Δ/ντη του ΚΕΠΑ στην συνεδρίαση της “Ομάδας Εργασίας για την Ενέργεια” της ΟΣΕΠ.

Στις 30 Νοεμ.2022 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνεδρίαση της «Oμάδος Eργασίας για την Ενέργεια» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (BSEC ...
ΔΙΕΘΝΗ