0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος, 24 Δεκεμβρίου  2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 46883

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                      ΠΡΟΣ

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                     Τ.. …………………………..

Δημοτικό Σύμβουλο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  30η  Δεκεμβρίου  2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Αντιστήριξη πρανών & αντιμετώπιση κινδύνου κατολίσθησης εξωτερικά των κερκίδων γηπέδου Χιλιομοδίου»
 2. Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 και αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων από 1-11-2019 έως 31-12-2019 (Δ’ κατανομή)
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019
 4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»»
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιστήριξη πρανών Τ.Κ. Κουταλά»
 6. ‘Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Τενέας»
 7. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Σαρωνικού»
 8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Κλένιας»
 9. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου»
 10. Διαγραφή οφειλών, λόγω παραγραφής αξιώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών κατά του Δήμου Κορινθίων καθώς και δαπανών οι οποίες αμετάκλητα κρίθηκαν μη θεωρητέες από τα αρμόδια τμήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν πράξεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας
 11. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων»
 12. Συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2020
 13. Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2020
 14. Επί συμπληρωματικού αιτήματος Καρακάση Αλέξανδρου για πρόσληψη συνεταίρων
 15. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

     

       Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

        Αντώνιος  Κυριαζής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Κόρινθος,  24 Δεκεμβρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.46884

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Αιρετών Οργάνων

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣ

Τ.. ………………………

Δημοτικό Σύμβουλο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 §§ 1,4 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σας καλούμε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 30η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2020.

 

         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  

 

 

 

You may also like

Comments

Leave a reply