0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κόρινθος, 10  Οκτωβρίου  2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ. 35502

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                          ΠΡΟΣ

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                        Τ.. …………………………….

Δημοτικό Σύμβουλο

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32

Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος

Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 § 1 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  14η  Οκτωβρίου 2019 έτους, ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα  και ώρα 19:00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή αντιπροσώπων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ».
 2. Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος για την τετραετία 2019-2023 (μυστική ψηφοφορία)
 3. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με δ.τ. «ΔΑΕΚ»
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και συντονιστή για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
 5. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμος Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» με κωδικό ΟΠΣ ΜΙS 5045261 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα.
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019
 7. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος
 8. Τροποποίηση της αρ. 345/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (παραίτηση Κονομόδη –Θωμά ΄΄Ολγας)
 9. Τροποποίηση της αριθμ. 349/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί Ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 10. Τροποποίηση της αριθμ 350/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί Ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου «Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης της Ε.Ο. Κορίνθου –Επιδαύρου» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου –Άργους» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων και παράταση της συμβατικής προθεσμίας
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών του υδραυλικών έργων στις Δημοτικές Ενότητες Σαρωνικού και Σολυγείας  του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που πλήγηκαν από την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Μονάδα επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»
 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού»
 16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας»
 17. Έγκριση εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στα πλαίσια σύνταξης των ερευνών και μελετών του έργου «Μελέτη Αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλπου»
 18. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού Καταστήματος & Περιβάλλοντος Χώρου Άσσου»
 19. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων»
 20. Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης–εκμίσθωσης πραγμάτων – ακινήτων καθώς και μίσθωσης ακινήτων του Δήμου (αποτελείται από τον Δήμαρχο και 2 αιρετούς)
 21. Ορισμός διαπαραταξιακής Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων
 22. Σύσταση Συμβουλευτικού Οργάνου Το.Σ.Π.Πα του Δήμου
 23. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπό σύσταση επιτροπή αξιολόγησης υποβληθεισών αιτήσεων, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018
 24. Μετονομασία του αυτοτελούς οικισμού «Ρυτόν, το» της Κοινότητας Γαλατακίου
 25. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων
 26. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος ανεπιτήρητων ζώων
 27. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κορινθίων
 28. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου, για την συγκρότηση επιτροπής ανανέωσης αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από άτομα εκδιδόμενα με αμοιβή
 29. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
 30. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 31. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 32. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 33. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 34. Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων σε εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου και έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής  (Κων/να. Βαλιμήτη –Κων. Κοκκιόπουλος)
 35. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών
 36. Έγκριση των αποφάσεων του πρακτικού αρ. 2/8-8-2019 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
 37. Έγκριση των αποφάσεων του πρακτικού αρ. 3/19-8-2019 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
 38. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πεζόδρομο Πυλαρινού και Εθνικής Αντίστασης (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας) για πολιτιστική εκδήλωση της Εθελοντικής Ομάδας Εκπαιδευτών Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και του ΕΚΑΒ Κορίνθου
 39. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πεζόδρομο Πυλαρινού και Εθνικής Αντίστασης (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας) για πολιτιστική εκδήλωση
 40. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 και έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων, με δ.τ. «Δ.Α.Ε.Κ.»
 41. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018
 42. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΑΕΚ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2018
 43. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο χρήσης 2019 της ΔΑΕΚ
 44. Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Κορινθίων
 45. Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στο Δήμο Κορινθίων
 46. Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στα Εξαμίλια  Δήμου Κορινθίων
 47. Ονοματοδοσία δημοτικών οδών στην περιοχή «ΦΙΛΟΘΕΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ»
 48. Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π. και έκδοση επιταγών του Δήμου
 49. Σύμβαση Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος
 50. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 51. Παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Παναγή Τσαλδάρη»

       

        Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.           

Αντώνης   Κυριαζής

                                                                                                    

You may also like

Comments

Leave a reply