0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 96 § 3 του Ν. 3463/2006, ως ισχύει, την αριθμ. πρωτ. 39167/2-6-2022 εγκ. 375 «Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου» και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) σας καλούμε σε μεικτή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ταυτόχρονα) που θα πραγματοποιηθεί την 2α Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Τρίτη 01.11.2022 και ώρα 13:00 μ.μ..

 1. Έγκριση της Συμφωνίας – Πλαίσιο με το ΔΕΔΔΗΕ για το Φωτισμό Οδών, Πλατειών και λοιπών υπαίθριωνbκοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κορινθίων, με χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 2. Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου για τη δημιουργία πλατείας – παιδικής χαράς στη Κοινότητα Σοφικού.
 3. Επικαιροποίηση της αρ. 51/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης κοινωνικού προγράμματος περί φιλοξενίας – προστασίας ατόμων ή οικογενειών που βρίσκονται σε κοινωνικοοικονομική ανάγκη.
 4. Αίτημα περί προσκύρωσης τμημάτων στην ιδιοκτησία Δημητρίου και Γεωργίου Σκορδά για τη δημιουργία του τελικού οικοπέδου αρ. 03 στο ΟΤ 690 σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» και αποζημίωση της Σακελλαράκη Σοφίας, λόγω προσκύρωσης τμημάτων της ιδιοκτησίας της για τα δημιουργία των τελικών οικοπέδων 03 και 04, επί του Ο.Τ. 690 του ανωτέρω σχεδίου πόλης.
 5. Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0613049 στα ΚΧ.852 και 856 του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου.
 6. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κ. ΛΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 03 στο Ο.Τ 769 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.
 7. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κ. ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 04 στο Ο.Τ 843 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.
 8. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη προσκύρωση εδαφικού τμήματος προς τις ιδιοκτησίες α) με ΚΑΕΚ 28055 03 14 005 κ. Σωτηρόπουλου Νικολάου, ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% και β) με ΚΑΕΚ 28055 03 14 006 κ. Σωτηρόπουλου Νικολάου, ιδιοκτήτη σε ποσοστό 85% & κ. Αργυρόπουλου Νεκταρίου, ιδιοκτήτη σε ποσοστό 15%, οι οποίες βρίσκονται στο ΟΤ.57 του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου.
 9. Χορήγηση ή μη έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (μονάδα κατασκευής οικοδομικών μηχανισμών και συστημάτων διακίνησης) της ‘HELM ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ’ στην θέση ‘ΚΟΣΜΑΣ Ή ΛΟΥΤΣΑ ΠΑΠΠΑ’ ’ Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.
 10. Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης κατά της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ 775 ι 780 περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα του Δήμου Κορινθίων.
 11. Αίτημα περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο δημοτικό οδικό δίκτυο της περιοχής «Αγιαννιώτικα» της πόλης της Κορίνθου.
 12. Αίτημα κοπής δυο δέντρων στη Λεωφόρο Αθηνών 57 στην Κόρινθο.
 13. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.
 14. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022.
 15. Ανάκληση της αριθμ. 334/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίηση του Τεχνικού
  Προγράμματος και του Δημτοικού Προϋπολογισμού έτους 2022 και λήψη νέας.
 16. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 17. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 18. Καθροσμός αμοιβής πληρεξουσιου δικηγόρου.
 19. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου.
 20. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου.
 21. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για λειτουργία του «Πράσινου Σημείου» του Δήμου.
 22. Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.
 23. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη & Πυλαρινού για πολιτιστική εκδήλωση από την Εθελοντική Ομάδα Θηλασμού.
 24. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη & Πυλαρινού για
  φιλανθρωπική εκδήλωση (bazaar) από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Όσοι συμμετάσχουν στη τηλεδιάσκεψη, αυτή θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet.
Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).

Προτείνεται η χρήση ακουστικών.
Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία θα λάβετε μέσω e-mail.

You may also like

Comments

Leave a reply