0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ. 69136/04-11-2021(ΦΕΚ 5138/5.112021-τεύχος Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 06 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», και τις υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και 188οικ.21100/08.11.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τιμητική διάκριση του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κορινθίας κκ. Διονυσίου, με την απονομή του χρυσού μεταλλίου της πόλεως.
 2. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
 3. Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022 -2023.
 4. Γνωμοδότηση για έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 -Α΄-2011) στον οικισμό Λουτρών Ωραίας Ελένης ιδιοκτησίας «ΠΑΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.».
 5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».
 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
 8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί εξώδικου συμβιβασμού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης γης και επικειμένων επ΄ αυτής.
 9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί εξώδικου συμβιβασμού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης.
 10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στην Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, εργασία υπολογισμού αξίας ακινήτου -όπου απαιτείται- και διενέργεια καταχώρησης στο Κτηματολόγιο όσων εδαφικών εκτάσεων έχουν απαλλοτριώθεί αναγκαστικά από το Δήμο.
 11. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021.
 12. Τροποποίηση του Δημοτικου Προϋπολογισμού έτους 2021.
 13. Ορισμός επιτροπής καταγραφής μεταλλικών υλικών και ανταλλακτικών (scrap) ασήμαντης αξίας και έγκριση εκποίησής των.
 14. Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών – Αθλητικών Συλλόγων, Σωματείων.
 15. Επιχορηγήσεις εθελοντικών ομάδων -οργανώσεων.
 16. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο πεζόδρομο Κολοκοτρώνη και Πυλαρινού για φιλανθρωπική εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Σύλλογο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας. Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet.
Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).
Προτείνεται η χρήση ακουστικών. Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία θα λάβετε μέσω e-mail.

You may also like

Comments

Leave a reply