0

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ  ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 17η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη  ώρα 19:30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις: Του  Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, τον Ν.4635/2019, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών.

      Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 643 /69472/24-9-2021 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021-ΦΕΚ 4441/Β/25-9-2021, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

    α/α                                                                       Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

 1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».
 2. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ».
 3. Έγκριση της αριθ.31/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ περί: «Αποζημίωσης Προέδρου έτους 2021».
 4. Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης της Τουριστικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση της αριθ. 25/2021 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: «Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και δημιουργία νέου αναρριχητικού πεδίου στην Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων».
 5. Τροποποίηση της αριθ. 276/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».
 6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» των Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα πλαίσια της «Αναμόρφωσης του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου» των Σχολικών Μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων .
 8. Έγκριση της αριθ. 27/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Επί αιτήσεως του κ. Παπαβασιλείου Νικ. περί τοποθέτησης αυτόματου πωλητή στο Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου».
 9. Έγκριση της αριθ. 28/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής περί, Παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Δικηγορικό Σύλλογο Κορινθίας,  για τις προπονητικές του ανάγκες.
 10. Επί αιτήματος κ. Καλαντζή Κων/νου περί άδειας τοποθέτησης  απαγορευτικού σήματος εισόδου-  εξόδου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του (Parking) .
 11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας».
 12. Έγκριση της αριθ. 317/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α΄Β΄& τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».
 13. Έγκριση της αριθ. 343/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού  2021 Δήμου Σικυωνίων».
 14. Έγκριση της αριθ. 344/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021 Δήμου Σικυωνίων».

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΚΙΑΤΟ