0

Όταν θεσπίζονται θεσμοί ακριβώς για να πατάξουν την πελατειακή αντίληψη…. αλλά.

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, διά των οποίων του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη αποτελεί η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθεί το καταγγελθέν πρόβλημα.
-Με τον τρόπο αυτό, εγκαθιδρύεται μία μορφή μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος έχει ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου.
– Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη λειτουργεί ως εφαρμογή σε δημοτικό επίπεδο του μοντέλου διοικητικής διαμεσολάβησης που, σε κεντρικό επίπεδο, ασκείται από την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη.
– Για εμάς ο θεσμός του Συμπαραστάτη μπορεί να μην είναι ο σημαντικότερος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι όμως μια κατάκτηση απέναντι στην ανάγκη της εκάστοτε εξουσίας να διαπλέκεται με τους πολίτες προκειμένου να εξασφαλίζει την εκ νέου εκλογή της.
(Επισήμανση): Με βάση την κείμενη νομοθεσία η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου 2019 – 2023 !

You may also like

Comments

Leave a reply