0

Το ΚΕΚ της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας (ΚΔΒΜ ΙΙ) ως πάροχος κατάρτισης του νέου προγράμματος voucher,σας ενημερώνει πως ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών,αποφοίτων δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Πότε: 23/12/2020 έως 01/02/2021,14:00.

Η κατάρτιση και η πρακτική άσκηση αφορά τεχνικά επαγγέλματα στους τομείς:

 • μεταποίησης/βιομηχανίας,
 • κατασκευών,
 • υγείας–πρόνοιας,
 • τουρισμού και επισιτισμού

️Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 ευρώ.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
 • πρακτική άσκηση-on the job training-συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται απλά σε 3 βήματα

1. Υποβολή της φόρμας «Αίτηση συμμετοχής»

Κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής https://www.voucher.gov.gr/ui/project/37/personal ελέγχονται αυτόματα τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος μέσω του μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους δεν επιτρέπει την υποβολή της Αίτησης.

2. Αποθήκευση της αίτησης και του αριθμού ΚΑΥΑΣ

Αποθήκευση της αίτησης σε ηλεκτρονικό μέσο,όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του,το οποίο αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ),καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής,χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της,αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα,πίνακες,επιταγή κατάρτισης κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

*Στην περίπτωση που έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας,ο ωφελούμενος θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό πεδίο της Αίτησης.

3. Στείλε τα δικαιολογητικά σου

 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας/Διαβατηρίου (ταυτοποίηση)
 • Βεβαίωση ανεργίας
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλουØ σπουδών,καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή,(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:

i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης

ii.Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής,βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.

Τα δικαιολογητικά αυτά στέλνονται στο anaptyxiaki@korinthiacc.gr

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να σας βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση της αίτησης σας,παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΕΚ το Επιμελητηρίου Κορινθίας στο τηλέφωνο 2741024464 (931,934,935).

Πληροφορίες

Επικοινωνήστε με τα ΚΕΚ της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας στο τηλέφωνο 2741024464 (931,934,935).

Κάντε την αίτηση σας εδώ!

You may also like

Comments

Leave a reply