0

Αναφορικά με τη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014- 2020»,η Περιφέρεια Πελοποννήσου,αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων,έως και την 08-02-2021 (ώρα 15:00).

Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου προκήρυξε την Δράση: «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»,στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ),μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα,με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας»,Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)»,Επενδυτική προτεραιότητα: 3a–«Προώθηση της επιχειρηματικότητας,ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων» και στους Ειδικούς Στόχους: 1.5.1 «Εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής βάσης με την εκμετάλλευση προϊόντων έρευνας,τεχνολογίας και καινοτομιών από υφιστάμενες ΜΜΕ,για βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων» και 1.5.2 «Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων,σύμφωνα με τους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

  • Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» ανέρχεται στο ποσό των 9.500.000,00€ και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  • Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 330.000€.
  • Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.
  • Δικαιούχοι,που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι υφιστάμενες,νέες επιχειρήσεις και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφάλαιο 4 «Δικαιούχοι–Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής»),η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
  • Τα επενδυτικά έργα που θα ενταχθούν,θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά,οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων,η διαδικασία αξιολόγησής τους,η ένταξη τους για χρηματοδότηση,ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων,η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης,οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.
  • Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 08/10/2020 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 11/12/2020 ώρα 15:00.
  • Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου,αρμόδιο στέλεχος: Ιωάννα Λαμπροπούλου Τηλ: 2713601380,E-mail: ilampropoulou@mou.gr URL: http://www.eydpelop.gr και από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου,Ηπείρου & Ιονίων Νήσων,Μαιζώνος 122 & Γούναρη,26222,Πάτρα,Τηλ: 2610622711,e-mail: efd@diaxeiristiki.gr ,URL: www.diaxeiristiki.gr.
  • Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ,τηλ. 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 -17:00).

Αναλυτικές πληροφορίες:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τηλ: 2713601380,email: ilampropoulou@mou.gr,Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος,Πελοποννήσου,Ηπείρου & Ιονίων Νήσων Τηλ: 2610622711,e-mail: efd@diaxeiristiki.gr

Περιφερειακά Γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στις έδρες των Επιμελητηρίων. Αναλυτικά : 

Επιμελητήριο Αργολίδας Τηλ: 2751067216,email: argolida@diaxeiristiki.gr

Επιμελητήριο Αρκαδίας Τηλ: 2710227141,email: arkadia@diaxeiristiki.gr

Επιμελητήριο Κορινθίας Τηλ: 2741024464,email: korinthia@diaxeiristiki.gr

Επιμελητήριο Λακωνίας Τηλ: 2733022279,email: lakonia@diaxeiristiki.gr

Επιμελητήριο Mεσσηνίας Τηλ: 2721062200,email: messinia@diaxeiristiki.gr

You may also like

Comments

Leave a reply