0
Καλείσθε για πρώτη φορά την 4η του μηνός Ιουνίου 2024 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 σε συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα: 1.- Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός ορίων του Δήμου Βέλου- Βόχας. 2.- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024. 3.- Περί έγκρισης απόδοσης ΧΕΠροπληρωμής για ταχυδρομικές δαπάνες και δαπάνες διακίνησης εγγράφων με εταιρεία courier και απαλλαγή των υπόλογων υπαλλήλων. 4.- Περί έγκρισης έκδοσης ΧΕΠροπληρωμής για ταχυδρομικές δαπάνες και δαπάνες διακίνησης εγγράφων με εταιρεία courier και ορισμός των υπόλογων υπαλλήλων. 5.- Περί αποδοχής παραχώρησης και έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βέλου- Βόχας, για την παραχώρηση προς χρήση μηχανήματος έργου χωρίς την καταβολή μισθώματος. 6.- Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ». 7.- Περί ορισμού δικηγόρου για διόρθωση γεωμετρικών μεταβολών κοινόχρηστων χώρων Δήμου.

You may also like

Comments

Leave a reply

More in ΒΟΧΑ