0
  • Σας γνωστοποιώ ότι οι δύο προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχαν οριστεί με τις 41683/13-07-2023 και 43011/20-7-2023 προσκλήσεις για την 17-07-2023 και 24-07-2023 αντίστοιχα, ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τρίτη φορά που θα πραγματοποιηθεί την 31η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της αριθμ. 15/52/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους
2023.

2. Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το πιλοτικό πρόγραμμα ΄΄ΚΥΚΛΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ΄΄

3. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικον. έτους 2023

4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού.

5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού.

6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού

7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού

8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού

9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης εξώδικου συμβιβασμού

10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» αρ,μελέτης 95/2022

11. Έγκριση υψομετρικής μελέτης των οδών με τις ονομασίες Αμαρυλλίδος & Αφροδίτης του Ο.Τ. 67 στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής «Αμόνι» Δήμου Κορινθίων

12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ»

13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ -ΛΕΧΑΙΟΥ» αρ. μελέτης 39/2021

14. Ορισμός επιτροπών: i) παραλαβής και ii) εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών, για την δημόσια σύμβαση της υπηρεσίας με τίτλο «Κόρινθος, η πρώτη πρωτεύουσα: στο δρόμο για την ελευθερία Υποέργο 1: Παραγωγή περιεχομένου & τεκμηρίωση» [αριθμός μελέτης 10/2021 επικ.].

15. Ορισμός επιτροπών:: i) Παρακολούθησης και Παραλαβής και ii) Αξιολόγησης Ενστάσεων, για την δημόσια σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Κορινθίων» [αριθμός μελέτης 50/2023].

16. Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών από τέλη κοινοχρήστων χώρων λαϊκής αγοράς ετών 2000-2008

17. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ανεξόφλητων τελών μη ηλετροδοτούμενων

18. Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων -Σωματείων

19. Επιχορηγήσεις Εθελοντικών Οργανισμών Δασοπυροπροστασίας.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 64c25195002837399600109f στις 27/07/23 14:16

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην τρίτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, δηλαδή για τα ανωτέρω θέματα, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του

You may also like

Comments

Leave a reply