0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 § 2 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 06η Απριλίου έτους 2023 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση ισολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 § 2 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 06η Απριλίου έτους 2023 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση ισολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2020.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 6η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων (ΔΑΕΚ)
 2. Ορισμός εκκαθαριστή προς εκκαθάριση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων (ΔΑΕΚ)
 3. Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2023 με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
 4. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου, για σύνταξη γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό
 6. Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023
 7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
 8. Καθορισμός τιμής μονάδας για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των φερόμενων ιδιοκτητών κ. Παππά Θωμά του Γεωργίου και κας Λουρίδα Μαριγώς σύζ. Θωμά Παππά με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 04 στο Ο.Τ 731 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.
 9. Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού (παλαιό τμήμα Επαρχιακής οδού Κορίνθου -Εξαμιλίων) στην εκτός περιοχή με τα τοπωνύμια «ΤΡΥΠΟΥ- ΝΕΓΡΗ», μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006
 10. Αναγκαιότητα εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Αντιδημάρχου Ι. Ανδρέου στη περιοχή Αγ. Γεωργίου.
 11. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας οδών στην Κοινότητά Κόρφου και Δ. Κορινθίων
 12. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο πεζόδρομο ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, (έξω από την πινακοθήκη) για πολιτιστική εκδήλωση πασχαλινό bazaar μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 13. Κοπή δέντρων στην Κοινότητα Κάτω Άσσου

You may also like

Comments

Leave a reply