0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄), σας καλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα) του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2022.
 2. Επιβεβαίωση εγκεκριμένων θέσεων μόνιμου προσωπικού του Δήμου στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023.
 3. Αύξηση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών (σχολικών μονάδων).
 4. Κατανομή ποσού 215.790,00 € (Α΄κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας, έτους 2023 και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων.
 5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου του οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
 6. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
 7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023.
 10. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου.
 11. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Κορινθίων.
 12. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού.
 13. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας.
 14. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Τενέας.
 15. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ».
 16. Καθορισμός τιμής μονάδας για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 252 στο Ο.Τ 209 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ΄΄Αγ. Γεωργίου” του Δήμου Κορινθίων.
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Ειρήνης-Θεοφανώς Καρσιώτη του Παναγιώτη και της Αικατερίνης με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 01 στο Ο.Τ 777 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.
 18. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην αρχική ιδιοκτησία τους με αρ.κτ. 0506046, όπως προβλέπεται από την Πράξη Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης της Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα», ώστε να ολοκληρωθεί το τελικό οικόπεδο το οποίο τους αποδίδεται με αρ. 01 στο ΟΤ.714.
 19. Χορήγηση άδειας απότμησης -υποβιβασμού πεζοδρόμιου έμπροσθεν εισόδου – εξόδου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης επί της οδού Δερβενακίων με αρ. 64 στην πόλη της Κορίνθου.
 20. Χορήγηση άδειας απότμησης -υποβιβασμού πεζοδρόμιου έμπροσθεν εισόδου – εξόδου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης επί της οδού Λ. Αθηνών με αρ. 118 στην πόλη της Κορίνθου.
 21. Αίτημα χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη 77 στην πόλη της Κορίνθου.
 22. Αίτημα χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης στάσης – στάθμευσης στην οδό Ερμού 47 στην πόλη της Κορίνθου.
 23. Αίτημα χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Παπανδρέου με αρ. 41 στη πόλη της Κορίνθου.
 24. Αίτημα χορήγησης άδειας τοποθέτησης 1ου μετρητικού -Ρυθμιστικού Σταθμού φυσικού σταθμού στην πόλη της Κορίνθου.
 25. Αίτημα χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου της εταιρείας ‘HENGAS Α.Ε.’ στο οδικό δίκτυο του Δήμου Κορινθίων.
 26. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών του Ο.Τ 40, στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Αμόνι” του Δήμου Κορινθίων.
 27.  Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού μεταξύ των οδών Αισχύλου και Παρθενώνος στη περιοχή «Αγίας Άννας – Συνοικισμού», μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.
 28. Ονοματοδοσία οδού στη περιοχή «Παλαιά Γέφυρα», Κοινότητας Κορίνθου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.
 29. Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού (παλαιό τμήμα Επαρχιακής οδού Κορίνθου -Εξαμιλίων) στην εκτός περιοχή με τα τοπωνύμια «ΤΡΥΠΟΥ- ΝΕΓΡΗ», μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.
 30. Έγκριση διεξαγωγής του 4ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος ANCIENT MYCENAEN TRAIL RUN 2023 και τη διέλευση από ειδικές διαδρομές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.
 31. Διαγραφές οφειλών από χρηματικό κατάλογο εισφοράς σε χρήμα.
 32. Κοπή δέντρων στη περιοχή ΚΑΝΤΑΡΕ (ΑΡΧΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ).
 33. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο πεζόδρομο ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, για πολιτιστική εκδήλωση από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Τρίτη 28.02.2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

You may also like

Comments

Leave a reply