0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 15η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του «ΚΟΝΔΥΛΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΗ» της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου, Ιστορικής Έδρας του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ 2604/τ.Β΄/25-9-2011), με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Πολυετής προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κορινθίων 2024-2027.
 2. Ανάκληση της αριθμ. 7/18-1-2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης» και λήψη νέας.
 3. Έγκριση -επικαιροποίηση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ έτους 2023 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 35 του υπ΄αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ Β΄ 444/99) του Λιμεναρχείου Κορίνθου.
 5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Έργων (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Έργων (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ».
 9. Παράταση χρόνου ισχύος της αρ. 45422/2022 σύμβασης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου» αξίας 232.624,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
 10. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στο ΚΦ ΟΤ 147Α.
 11. Έγκριση υψομετρικής μελέτης των πεζοδρόμων μεταξύ των Ο.Τ. 395, 394Α και Ο.Τ. 396, στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως «Κεραμιδάκι» του Δήμου Κορινθίων.
 12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Δ.Ε.ΤΕΝΕΑΣ».
 13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» αριθμ. μελέτης 33/2018, με αριθμό σύμβασης 5642/2019.
 14. Αναγκαιότητα σύνταξη μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» από ιδιώτη μελετητή ή ιδιωτικό γραφείο μελετών Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63e635f70d794546da681c83 στις 10/02/23 14:19.
 15. Αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στον πεζόδρομο Εθνικής Αντίστασης και Πυλαρινού.
 16. Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ.

You may also like

Comments

Leave a reply