Ο αγροδιατροφικός τομέας εκσυγχρονίζεται και γίνεται πιο ανταγωνιστικός

Share:

Αγρότες, αγροτικά συλλογικά σχήματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα έχουν την ευκαιρία να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά. Η υλοποίηση των επενδύσεών τους γίνεται μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς, με χαρτοφυλάκιο συνολικού ύψους μέχρι 200 εκατ. ευρώ.

Οι χρηματοδοτήσεις, που ξεκινούν από 10.000 ευρώ και μπορεί να φθάσουν ακόμα και στα 5 εκατ. ευρώ, γίνονται με τη μορφή μακροπρόθεσμου δανείου, για την κάλυψη των παγίων δαπανών και των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις τους αγρότες, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, καθώς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις. Σημειώνεται ότι το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Ο αγροτικός τομέας, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής, καλείται να είναι έτοιμος, δηλαδή να εκσυγχρονιστεί και να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Να υιοθετήσει λύσεις, όπως την ευφυή γεωργία, την ορθολογική χρήση γεωργικών εισροών, την ορθολογική επιλογή μηχανημάτων, τη χρηστή χρήση κεφαλαίου, την πλήρη αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης. Παράλληλα, να διατηρήσει τους εδαφικούς πόρους και να αξιοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η σύγχρονη γεωργία απαιτείται να είναι οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά ασφαλής, όπως απαιτεί η διεθνής κοινότητα των καταναλωτών και όπως αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Είναι κοινή πεποίθηση πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο πως η σύγχρονη οικονομία συνδέεται άμεσα με ένα ασφαλές περιβάλλον. Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις της για την ΚΑΠ της περιόδου 20212027 ορίζει ότι τουλάχιστον το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινής γεωργικής πολιτικής θα συμβάλει στη δράση για το κλίμα.

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς, παρέχει τη δυνατότητα στον αγροτικό κόσμο να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί βιώσιμος στο σημερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ας δούμε ποιοι και πώς μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα:

  • Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και έχουν ενταχθεί:
  1. στη δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων», που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια αγροτών που είτε έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020 (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις.
  2. στη δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων», που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 – 2020 (π.χ. Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις.

Οι δύο συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται αντίστοιχα στα υπομέτρα 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση /εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», του μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού του ΠΑΑ 20142020» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

  • Το ελάχιστο ποσό της χρηματοδότησης κάθε αγρότη/επιχείρησης επενδυτή μπορεί να είναι 10.000 ευρώ και το μέγιστο 5 εκατ. ευρώ. Η εγγύηση από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης φθάνει στο 80% της επενδυτικής δαπάνης. Στην Τράπεζα Πειραιώς, η εγγύηση παρέχεται με οφέλη για τον δικαιούχο, όπως η καλύτερη τιμολόγηση ως προς το επιτόκιο, οι μειωμένες εξασφαλίσεις. Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτείται η ιδιωτική συμμετοχή των επενδυτικών σχεδίων δικαιούχων των δράσεων 4.1.4 και 4.2.4. Στο χαρτοφυλάκιο εντάσσονται και χρηματοδοτήσεις κεφαλαίων κίνησης, οι οποίες αποτελούν μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου της επένδυσης.
  • Τελικοί δικαιούχοι της δράσης 4.1.4 μπορεί να είναι: επαγγελματίες αγρότες (ο επικεφαλής της εκμετάλλευσης σε φυσικά πρόσωπα και στην περίπτωση νομικών προσώπων πρέπει η κύρια δραστηριότητα να είναι η εξάσκηση της γεωργίας), νέοι αγρότες, που έχουν εγκριθεί στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), συλλογικές αγροτικές ενώσεις (όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών). Οι τελικοί δικαιούχοι, εκτός από τις συλλογικές ενώσεις αγροτών, πρέπει να έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
  • Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης του τελικού δικαιούχου (εκτός των συλλογικών ενώσεων αγροτών) πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 8.000 ευρώ (σε όρους τυπικής απόδοσης).
  • Στη Δράση 4.2.4, η χρηματοδοτούμενη επένδυση στην μεταποίηση, εμπορία ή/ και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων πραγματοποιείται σε 13 τομείς, οι οποίοι αφορούν στο αντικείμενο της επένδυσης και όχι στον τελικό δικαιούχο. Οι τομείς είναι: κρέας, γάλα, αβγά, σηροτροφία/μελισσοκομία/σαλιγκαροτροφία, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, φρούτα και λαχανικά, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, καθώς και ξύδι.
  • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας του τελικού δικαιούχου, μεταξύ άλλων είναι: φυσικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένος και εν λειτουργία στην Ελλάδα μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση, δυνητικά οικονομικά βιώσιμος όπως αξιολογείται από την Τράπεζα, να μην έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, να μην επικεντρώνει τη δραστηριότητά του σε «Απαγορευμένους Τομείς», να μη βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού.

πηγή: naftemporiki

Share:

Leave a reply