Η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω Covid.

Share:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς για τη στήριξη των ακάλυπτων πάγιων δαπανών των εταιρειών που επλήγησαν από την επιδημία του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το σχήμα, η στήριξη θα λάβει τη μορφή πίστωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που οφείλονται από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η πίστωση δίνει το δικαίωμα στον δικαιούχο να αφαιρέσει το ποσό της ενίσχυσης από τις εν λόγω υποχρεώσεις προς το κράτος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό σχήμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε:

«Πολλές εταιρείες στην Ελλάδα είδαν τα έσοδά τους να μειώνονται σημαντικά λόγω της επιδημίας του κορονοϊού και των μέτρων που απαιτούνται για τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Αυτό το καθεστώς των 500 εκατ. ευρώ θα επιτρέψει στην Ελλάδα να στηρίξει τις εταιρείες αυτές, βοηθώντας τες να καλύψουν τις πάγιες δαπάνες που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη για την εξεύρεση εφαρμόσιμων λύσεων για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε.».

Ειδικότερα, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 10 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, θα καλύπτει ακάλυπτες πάγιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια περιόδου που περιλαμβάνει το διάστημα μεταξύ Απριλίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020, θα χορηγείται το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και θα χορηγείται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν θεωρούνταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, με εξαίρεση τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες ακόμη και αν βρίσκονται ήδη σε δυσκολία.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο του καθεστώτος είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους-μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

πηγή: efsyn

Share:

Leave a reply