Αποφάσεις Ένταξης και Απόρριψης σε δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ.

Share:

Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 17:00

Αποφάσεις Ένταξης και Απόρριψης σε δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ

Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – B’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ανακοινώσεις – Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεών- Ένταξη επιπλέον τετρακοσίων δεκατεσσάρων (414) επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού Π/Υ επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 62.059.513,37€

Share:

Leave a reply