Ανακοίνωση 2ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων

Share:

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνίστανται από Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας)
  • περιλαμβάνονται και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ως φυσικά πρόσωπα, (κατά την εξειδίκευση που γίνεται αναλυτικά ανά υποδράση στην Πρόσκληση και στον Οδηγό ΙΙ_2 που την συνοδεύει), να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Υπο-Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020».

Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.735.183,24 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

  • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 14/04/2021 – ώρα 13:00.
  • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 18/06/2021 – ώρα 15:00.

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την πλήρη Πρόσκληση θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.anvope.gr/2-prosklisi

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επί της πρόσκλησης επικοινωνήστε με την ΟΤΔ στα τηλέφωνα 2796022051-52.

πηγή: facebook

Share:

Leave a reply